Termeni și condiții

Identitatea și datele de contact ale operatorului:

Universitatea din Petroşani , cu sediul în str. Universităţii, nr.20, localitatea Petroşani, judetul Hunedoara, reprezentată legal prin Rector - prof. univ. dr.ing.Sorin Mihai RADU, cod fiscal 4374849, tel: +40 254542580, e-mail: rector@upet.ro

Informații privind politica plăților online

Taxa de de înscriere, plătită fie Online cu Card, fie Ordin de plată (OP) sau fizic la casieria Universității nu se returnează.
Ea reprezintă costul procesării dosarului de către comisia de admitere, și nu garantează în niciun fel validarea dosarului de către comisie, corectitudinea datelor transmise fiind raspunderea candidatului care depune dosarul.

Informatii privind siguranta datelor cu caracter personal

Drepturile persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal

  "Dreptul de acces" - art.15 din Regulament, pot fi solicitate următoarele tipuri de  informații:

-care e scopul prelucrării datelor personale;
-ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză;
-care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal;
-care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal;
-dreptul la rectificare, ștergere, obiecție sau restricție;

-dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
- în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la originea lor.

  "Dreptul la rectificare" – art.16 din Regulament, ai dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc; persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

  “Dreptul la ștergerea datelor” ("dreptul de a fi uitat") – art.17 al.1 din Regulament, persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, iar noi ca operatori avem obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, în cazul în care există unul dintre motivele:

-datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
-persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
-persoana vizată se opune prelucrării. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
-există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
-datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului;
-datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, care nu mai sunt trecuţi pentru deducere suplimentară.

 „Dreptul la restricţionarea prelucrării” art.18 din Regulament, persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării într-unul dintre cazurile:

-se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite ca operator să verificăm exactitatea datelor în cauză;
- prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
- ca operatori nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanţă;
-persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

  Menționăm și obligaţia Operatorului de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării, prevezuta la art. 19 din Regulament: - -Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi mari. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

  Dreptul de portabilitatea datelor” – art.20 din Regulament, se aplică numai în cazul :

- datele sunt procesate prin mijloace automate;
persoana vizată a dat consimțământul pentru prelucrare;
- prelucrarea este necesară pentru a îndeplini condițiile stipulate printr-un contract.

Cu privire la dreptul la portabilitatea datelor, prevazut la articolului 20 din Regulament, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal altui operator de date. Operatorul de date trebuie să furnizeze persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Mai mult, operatorul de date nu trebuie să împiedice transmiterea datelor cu caracter personal unui nou operator de date.

   „Dreptul de a se opune” - art 21-22 din Regulament, persoana vizată are la:

- prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct;
- prelucrarea datelor pentru realizarea de profiluri.

Datele cu caracter personal prelucrate pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, se prelucreaza numai în baza consimtamantului acordat. Totodata, ai dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

 Daca ești de parere ca ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poti adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sau instantei.

Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru încheierea unui contract sau în baza contractului de muncă incheiat o obligație legală și contractuală. Candidatul la un post/angajatul/colaboratorul, este obligat să furnizeze aceste date cu caracter personal în caz contrar, consecințele nerespectării acestei obligații fiind imposibilitatea încheierii, respectiv derulării contractului de muncă/ colaborare.

Nu utilizam în cadrul Universității din Petroşani, un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Actualizarea  prezentei  Informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal”

Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm sa consultati periodic pagina web a institutiei www.upet.ro .